POSTUP PŘI
DĚDICKÉM ŘÍZENÍ

Úmrtí


Lékař vystaví a odešle list o prohlídce zemřelého na matriku              v jehož správním obvodu fyzická osoba zemřela.

Pohřební služba

zajistí pohřeb a vystaví fakturu objednavateli pohřbu (dále také vypravitel pohřbu). Pohřební služba může zaslat podklady pro vyhotovení úmrtního listu přímo matričnímu úřadu - doporučujeme.

Vypravitel pohřbu

Osoba, která objednala pohřeb. Na faktuře vystavené pohřební službou je uvedena jako objednavatel.

Úmrtní list

Tuto listinu vystaví matrika, v jejímž správním obvodu 
fyzická osoba zesnula a to ve lhůtě do 30 dnů od úmrtí.

Zahájení dědického řízení

Úmrtní list matrika zasílá na soud v jehož obvodu měl zůstavitel poslední trvalé bydliště.

Notář

Notář písemně vyrozumí vypravitele pohřbu. Pozve ho         k jednání, které se nazývá Předběžné šetření.

Předběžné šetření

Úvodní jednání notáře s vypravitelem pohřbu v notářské kanceláři. Zjistí se okruh dědiců a rozsah 
majetku zůstavitele (zesnulé osoby).

Odhad General Reality

Vypracujeme odborné vyjádření, ve kterém stanovíme tržní cenu děděné nemovitosti. Tento dokument je potřebný         k ukončení dědického řízení. Odborné vyjádření doručíme osobně notářské kanceláři.

Usnesení soudu

Dokument, kterým se ukončí dědické řízení. Sepsán je notářem po závěrečném jednání s dědici v notářské kanceláři. Pravomocné Usnesení soudu opravňuje dědice svobodně nakládat s děděným majetkem - zastavovat, darovat, prodávat.

Ještě dnes podáváme pomocnou ruku. Pomůžeme, když sami budete chtít. Zavolejte, nebo nám jen napište, my se ozveme zpět a navíc Vám zašleme informativní brožuru s podrobnými informacemi, jak při dědickém řízení postupovat. I v této chvíli se můžeme stát Vašim průvodcem i rádcem. Uděláme vše pro vaše pohodlí i spokojenost.